Φαρμακείο επιχειρήσεων

Καταχώρηση 2015/08/26

Φαρμακείο Επιχειρήσεων που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης

φύσεως που απασχολούν προσωπικό.

 
 

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/11-10-2013 τ. Β η αριθμ. 32205/ Δ10.96 από 2-10-2013 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζεται, σε εκτέλεση του Ν. 3850/2010 και του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 ότι στα κιβώτια/ φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης φύσεως που απασχολούν προσωπικό σε κάθε τόπο/εγκατάσταση εργασίας, τα ελάχιστα φάρμακα και βοηθήματα που πρέπει να περιέχει το κιβώτιο / φαρμακείο είναι:

Aκετυλοσαλικυλικό οξύ

Παρακεταμόλη

Aντιισταμινικά δισκία

Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg)

Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg)

Aντιόξινα δισκία

Σπασμολυτικά δισκία

Αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide

Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση

Aντισηπτικό κολλύριο

Aντιϊσταμινική αλοιφή

Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων

Γάντια

Υγρό απολύμανσης χεριών

Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών

Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid)

Bαμβάκι

Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα

Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη

Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα

Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα

Tριγωνικός επίδεσμος

Aιμοστατικός επίδεσμος

Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml

Oξυζενέ

Oινόπνευμα καθαρό

Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %)

 

Γλωσσοπίεστρα

Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)

Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

Παράληψη του εργοδότη ή του εκπροσώπου του για την πιστή τήρηση των παραπάνω επιφέρει αφενός τις διοικητικές ποινές / πρόστιμα του άρθρου 71 του Ν. 3850/2010 όπως ισχύουν κάθε φορά, (σήμερα από 500 μέχρι 50.000 ευρώ) και αφετέρου τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 72 του παραπάνω νόμου (σήμερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μήνες ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή εκτός του προστίμου και με τις δύο αυτές ποινές φυλάκιση και χρηματική ποινή).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 11 - 10 - 2013.

 

Aρ. πρωτ.: οικ. 36801/Δ10.114/8.11.2013
Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας»

Αθήνα, 8/11/2013
Aρ. πρωτ: οικ. 36801/Δ10.114

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση:Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας:101 10 AΘHNA
Tηλέφωνο:2131516369
Πληροφορίες:Σαντοριναίος Ιωάννης
Fax:2103214310
e-mail:isantorinaios@ypakp.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».


Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου με θέμα: «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας» (ΦΕΚ Β΄ 2562). Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 88) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως είχε γνωστοποιηθεί και με την εγκύκλιό μας οικ. 12370/1435/22.4.2013.

Με την απόφαση αυτή και στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας και διευκόλυνσης αναζήτησης των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, καθιερώνεται ενιαία ρύθμιση, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, όλων των κανονιστικών πράξεων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που έχουν εκδοθεί από το έτος 1934 και μετά, όσον αφορά τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

Μέχρι σήμερα σε κανονιστικές πράξεις προβλεπόταν κατά περίπτωση το ελάχιστο περιεχόμενο του φαρμακείου. Ειδικότερα για τις παλαιότερες περιπτώσεις το υλικό αυτό θεωρείται εν μέρει παρωχημένο κάποιες δε από τις προβλέψεις του έχουν καταργηθεί ή απαγορεύεται η χρήση τους. Έτσι θεωρήθηκε αναγκαία η ρύθμιση για καθιέρωση ενιαίου ελαχίστου περιεχομένου φαρμακείου σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το κατά περίπτωση προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό στις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις. Στις περιπτώσεις που με την εξέλιξη της επιστήμης και των κανόνων καλής πρακτικής απαιτηθούν νέα υλικά η παραπάνω υπουργική απόφαση θα τροποποιείται ανάλογα.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση του φαρμακευτικού υλικού. Εννοείται ότι η χρήση κάποιου φαρμακευτικού υλικού γίνεται μόνο εφόσον θεωρείται απαραίτητο, συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργαζόμενος έχει ενημερώσει την επιχείρηση ότι έχει κάποιο πρόβλημα αλλεργίας και η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φαρμακευτικού υλικού επιβάλλεται άμεσα) και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού.

Ο ιατρός εργασίας, εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση, μπορεί να συστήσει και άλλο φαρμακευτικό υλικό πέραν του προσδιοριζόμενου με την εν λόγω απόφαση. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται υποχρεωτική απασχόληση ιατρού εργασίας, ο εργοδότης μπορεί να διαθέτει και άλλο φαρμακευτικό υλικό μετά από συμβουλή ιατρού.

Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής τα μέρη της νομοθεσίας που προέβλεπαν ελάχιστο περιεχόμενο φαρμακείου, αντικαθίστανται σχετικά.

Όσον αφορά το περιεχόμενο των φαρμακείων διευκρινίζεται ότι τα «κεντρικά» φαρμακεία περιέχουν το πλήρες προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό ενώ για τα άλλα φαρμακεία που ευρίσκονται πλησίον των θέσεων εργασίας μπορεί το περιεχόμενο αυτό να διαμορφώνεται ανάλογα σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (έκταση, διασπορά θέσεων εργασίας, φύση παραγωγικής διαδικασίας, επικινδυνότητα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη και τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου. Oι ποσότητες των παραπάνω φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται ελάχιστες ποσότητες φαρμακευτικών υλικών σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων -εντός ή/και εκτός πόλης- διατηρούνται και συμπληρώνονται με το πλήρες προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό. Οι ποσότητες των συμπληρωματικών φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού.


O ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔIEYΘYNΣHΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ